Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

Mr. Tài
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
50998,682
 
 

Vigor2912 | Vigor2925 | Vigor2952 | Vigor3220
Mạng riêng ảo (VPN) | Kênh thuê riêng (L2VPN / L3VPN)

[1] PPTP VPN / Host-to-LAN (Máy tính/Điện thoại kết nối về Văn phòng)

[2] L2TP over IPSec / Host-to-LAN (Máy MAC kết nối về Văn phòng)

[3] IPSEC VPN / LAN-to-LAN (Kết nối 2 Văn phòng với nhau)

[4] IPSEC VPN / LAN-to-LAN (Kết nối 2 Văn phòng với nhau) - Với Vigor3900

[5] VPN Load Balancing (Tăng băng thông VPN với nhiều kết nối cùng lúc)

[6] Ứng dụng mOTP để bảo vệ mật khẩu VPN Client (Smart VPN)

[7] SSL VPN (Host-to-Lan)

[8] SSL VPN (Lan-to-Lan)

[9] Giới thiệu tính năng CVM - Central VPN Management

[10] Hướng dẫn sử dụng tính năng CVM - Central VPN Management

[11] Kết hợp internet và kênh thuê riêng (2 Wan / Site-to-Site / Routing)

[12] Kết hợp internet và kênh thuê riêng (1 WAN / Vlan / Site-to-Server / Routing)

[13] Kết hợp internet và kênh thuê riêng (1 WAN / Vlan / Site-to-Server / NAT)

[14] Sử dụng VPN qua internet để tạo kênh dự phòng cho Lease Line